राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार

Murli Proverb searched

राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार

Murli Date: 02-06-2016

Source: गुरुग्रन्थ

Hindi Meaning:

राम, रावण, उनके परिवार वाले सभी चले गये – कोई भी यहाँ सदाकाल नहीं रह सकता

English Meaning:

Ram, Ravana and even his family members could not stop themselves to be here in this world – Nobody is permanent in this world.

Telugu Meaning:

రాముడు వెళ్ళిపోయాడు, రావణుడు వెళ్ళిపోయాడు, వారి పరివారములోని వారందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు – ఇక్కడ ఎవ్వరూ శాశ్వతము కాదు అని అర్థము

Skip to content