मौला के मस्ताने

Murli word searched:

मौला के मस्ताने

Murli Date: 16-11-2019

Source Language: NA

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

ईश्वर की याद के नशे में चूर

English Meaning:

Intoxicated with the remembrance of God

Telugu Meaning:

మౌలా(ఉర్దూలో భగవంతుని పేరు)కు మస్తానా(ఆనందభరితం కావడము); ఈశ్వరుని స్మృతిలో ఆనందంగా ఉన్నవాడు

Skip to content