मिठरा घुर त घुराय

Murli Proverb searched

मिठरा घुर त घुराय

Murli Date: 26-11-2016

Source: NA

Hindi Meaning:

मीठा बनो तो सब आपसे मीठा व्यवहार करेंगे। प्यार करो तो प्यार मिलेगा। स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा

English Meaning:

Be sweet with everyone and you will get sweet response from all. When you give love, you will receive love and when you are friendly with others, they will be friendly with you

Telugu Meaning:

మధురముగా తయారైతే అందరూ మీతో మధురముగానే వ్యవహరిస్తారు. ప్రేమ ఇస్తే ప్రేమ లభిస్తుంది, స్నేహము ఇస్తే స్నేహము లభిస్తుంది

Skip to content