मामेकम् याद करो

Murli word searched:

मामेकम् याद करो

Murli Date: 10-11-2020

Source Language: संस्कृत

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

मुझ एक को ही याद करो

English Meaning:

Remember me alone

Telugu Meaning:

నన్నొక్కడినే స్మృతి చేయండి

Skip to content