बिगड़ी को सुधारना

Murli word searched:

बिगड़ी को सुधारना

Murli Date: 30-07-2016

Source Language: संस्कृत

Additional Information: साकार मुरली, मुहावरा

Hindi Meaning:

दुर्भाग्य को ठीक करना; मुसीबात को टालना

English Meaning:

To set the misfortune; Improve or better one’s lot

Telugu Meaning:

దుర్భాగ్యమును సరి చేయుట; కష్టాలను తొలగించుట

Skip to content