फर्ज़ अदाई

Murli word searched:

फर्ज़ अदाई

Murli Date: 12-01-2017

Source Language: अरबी

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

कर्तव्य; कर्तव्य पूरा करना

English Meaning:

Duty; Dutiful

Telugu Meaning:

కర్తవ్యము; కర్తవ్యము పూర్తి చేయుట; కర్తవ్య పరాయణత్వము

Skip to content