नायब

Murli word searched:

नायब

Murli Date: 01-12-2020

Source Language: अरबी

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

सहायक; जो किसी प्रधान अधिकारी का सहयाक हो

English Meaning:

Assistant

Telugu Meaning:

సహాయకుడు; ప్రధాన అధికారికి సహాయకుడిగా ఉండటము

Skip to content