नर देसावर

Murli word searched:

नर देसावर

Murli Date: 31-12-1998

Source Language: NA

Additional Information: अव्यक्त मुरली

Hindi Meaning:

सदा सम्पन्न रहने वाला; सभी को साहूकार बनाने वाला; प्राप्तिवाला देश

English Meaning:

Nardesavar; Wealthy person; Cause to make wealthy; Wealthy country

Telugu Meaning:

సదా సంపన్నంగా ఉండేవారు; సదా షాహుకారులుగా చేసేవారు; సంపన్న దేశము

Skip to content