दिलाराम

Murli word searched:

दिलाराम

Murli Date: 11-01-1983

Source Language: फ़ारसी

Additional Information: अव्यक्त मुरली

Hindi Meaning:

सबके दिलों को जीतने वाला; सबके दिलों को आराम देनेवाला – शिव बाबा

English Meaning:

One who steals every one’s hearts; Comforter of Hearts; Shiv Baba

Telugu Meaning:

హృదయాభిరాముడు; హృదయానికి విశ్రాంతిని ఇచ్చేవారు – శివ బాబా

Skip to content