तोबा-तोबा

Murli word searched:

तोबा-तोबा

Murli Date: 18-04-2017

Source Language: अरबी

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

पश्चाताप; पछतावा; खुदा से क्षमा माँगना; पाप न करने की प्रतिज्ञा करना

English Meaning:

Repentance; Penitence; Vowing to sin no more

Telugu Meaning:

పశ్చాత్తాపము; భగవంతుడిని క్షమాపణ కోరుట; పాపము చేయనని ప్రతిజ్ఞ చేయుట

Skip to content