छुटेली

Murli word searched:

छुटेली

Murli Date: 09-02-2017

Source Language: NA

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

जिनको बन्धन न हो; जिनको छुट्टी हो

English Meaning:

Those who are free from bondage

Telugu Meaning:

బంధనము లేని ఆత్మలు; నిర్బంధనులు

Skip to content