खातिरी देना

Murli word searched:

खातिरी देना

Murli Date: 14-10-2016

Source Language: अरबी

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

तसल्ली देना

English Meaning:

To give solace

Telugu Meaning:

ఆశ్వాసన ఇచ్చుట; సాంత్వనము ఇచ్చుట

Skip to content