खजांची

Murli word searched:

खजांची

Murli Date: 06-05-2019

Source Language: फ़ारसी

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

कोशाध्यक्ष; कोष की देख रेख करनेवाला अधिकारी व्यक्ति

English Meaning:

A treasurer

Telugu Meaning:

కోశాధ్యక్షుడు; కోశాగారాన్ని చూసుకునే అధికారిక వ్యక్తి

Skip to content