कारणे अकारणे

Murli word searched:

कारणे अकारणे

Murli Date: 11-03-2016

Source Language: संस्कृत

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

किसी कारण वश

English Meaning:

For any reason

Telugu Meaning:

ఏ కారణం చేతనైనా

Skip to content