कर भला हो भला कर बुरा हो बुरा

Murli Proverb searched

कर भला हो भला
कर बुरा हो बुरा

Murli Date: NA

Source: NA

Hindi Meaning:

अच्छा करो, अच्छा फल पाओ।
बुरा करो तो बुरा फल ही मिलेगा

English Meaning:

Do Good and look for the like
Do evil and look for the like

Telugu Meaning:

మంచి చేస్తే మంచే జరుగుతుంది
చెడు చేస్తే చెడే జరుగుతుంది

Skip to content