आश्चर्यवत बाप का बनन्ती, कथन्ती, फिर फारकती देवन्ती

Murli Proverb searched

आश्चर्यवत बाप का बनन्ती, कथन्ती, फिर फारकती देवन्ती

Murli Date: 23-01-2019

Source: NA

Hindi Meaning:

बाबा को आश्चर्य लगता है कि कई बच्चे बाप का बनकर ज्ञान सुनते सुनाते हैं और फिर बाबा को छोड़कर चले जाते हैं।

English Meaning:

Baba is so surprised that some souls do come, become Baba’s children, listen to the knowledge, they even give knowledge to others and then they give divorce.

Telugu Meaning:

కొంతమంది బాబా పిల్లలుగా అవుతారు, కథాగానం చేస్తారు, మళ్ళీ బాబాను వదిలి వెళ్ళిపోతారు – ఇది చూసి బాబా చాలా ఆశ్చర్యపోతారు.

Skip to content